Velkommen til Gamle Vossebanen

Norges eneste bevarte veteranjernbane på hovedlinje med damplokomotiv og teakvogner.

Haukeland avgangFoto: Morten Larsen


Veterantoget på Gamle Vossebanen kjører hver søndag fra midten av juni til midten av september 2015 de 18 kilometerne mellom Garnes og Midttun. Søndagstogene kjøres etter faste rutetider og er åpne for alle. I tillegg er det ulike temadager og spesialarrangementer i hele sommersesongen! Billetter kjøpes på toget eller på Garnes stasjon. Det er ikke behov for å reservere billetter. Det kjøres også ekstratog etter avtale.

Underveis passerer toget gamle Arna og Haukeland stasjoner. Turen går gjennom Arnadalen til Haukeland hvor terrenget skifter karakter til typisk vestlandsnatur med tuneller og fjellsider med vannet like nedenom. Etter 18 kilometer ruller toget inn på Midttun stasjon som er banens endepunkt i dag. 

Gamle Vossebanen går gjennom fjordlandskapet, nær sjø og vann på den ene siden og bratte fjellsider på den andre. Den viser en unik variasjon i jernbaneanlegg og stasjoner, nøye tilpasset topografien langs Sørfjorden og vassdraget med Haukelandsvannet, Søylevannet og Grimevannet. Langs fjorden møter jernbanen et fjordlandskap som ga særlige utfordringer da banen skulle anlegges. Jernbanen gikk inn som del i et allerede etablert samferdselsnett, der veier - herunder postveiene og fjordbåttrafikken - var av vesentlig betydning. Gamle Vossebanen en unik som Norges fjordbane.

Gamle Vossebanen ble 15. September 2016 fredet av Riksantikvaren

Gamle Vossebanen er av Jernbaneverket valgt ut og anbefalt for fredning i Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen.

Et arbeid som startet i 1975 er nå kronet med seier. Dette viser at ved langsiktig målrettet arbeid, så oppnår vi store og gode resultater.

Formålet med fredningen av Gamle Vossebanen er å sikre og bevare dens jernbanetekniske karakteristika og hovedpreg. Fredningen skal ivareta jernbanestrekningens infrastruktur med stasjoner, holdeplasser, plattformer, gjerder, telefon-/telegraflinje i luftstrekk, bygninger og innretninger for lasting, lossing, drift og vedlikehold, mv.

Fredningen av bygningene skal sikre enkeltbygningenes arkitektur, utforming og eventuelle tilføyelser. Videre skal fredningen sikre bygningenes innbyrdes sammenheng og kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet. 

Gamle Vossebanen fredes som en representant for NSBs jernbane i et vestnorsk fjordlandskap hvor også dampbåttrafikken og postveiene inngikk i samferdselsstrukturen. Ved fredningen av Gamle Vossebanen sikres en jernbane som viser infrastruktur og trasévalg både fra tiden som smalsporet og normalsporet jernbane og hvor samspillet mellom vestnorsk fjordlandskap og ingeniørkunst er flettet sammen på en unik måte.

IG GarnesFoto: Ivar Gubberud